O nas

Tworzymy niewielką, niezależną społeczność wierzących. Łączy nas miłość do Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, którego mocy doświadczamy w codziennym życiu. W niedzielne przedpołudnia wspólnie słuchamy nauczania opartego na Piśmie Świętym, modlimy się, wielbimy Boga i Jego Syna, dzielimy się świadectwem życia i wzajemnie wspieramy. W tygodniu, w środy po południu, spotykamy się na rozważaniu Słowa Bożego.

Fascynację żywą relacją z Bogiem wyrażamy poprzez życie zgodne z Jego wolą. Sięgając do Pisma Świętego staramy się być wiernymi nauczaniu Pana Jezusa. Słowo Boże jest dla nas bardzo ważne. W nauczaniu stanowi ono najwyższy autorytet.

Najistotniejszą rzeczą jest dla nas oddawanie Bogu chwały w codziennym życiu. Wierzymy, że czystość serca i miłość z niego płynąca jest celem, do którego powinno zmierzać każde dziecko Boże.

W co wierzymy?

Nasz zbór nie posiada credo, które zobowiązywałoby jego członków do wyznawania określonych poglądów i wyłączałoby tych, którzy go nie uznają. Jednakże, jak każda społeczność, posiadamy wierzenia wspólne dla większości nas.

1. Podstawą wiary jest Pismo Święte (66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu – tzw. kanon protestancki), które jest jedynym źródłem objawienia Prawdy. (2Tym. 3:15-17)

2. Jest jeden Bóg – Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest On Bogiem osobowym, Stworzycielem świata duchowego i materialnego, doskonałym i wiecznym, bez początku i końca.  (5Mojż. 6:4; Jan 17:1-3; 1Kor. 8:6; Ps. 90:1,2).

3. Jezus Chrystus – nasz Zbawiciel i Pan – jest Jednorodzonym Synem Ojca, jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Jego źródłem istnienia jest Ojciec; został przez Niego zrodzony i jako Syn jest Mu poddany. Za Jego pośrednictwem został stworzony świat. Dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, umarł na krzyżu za nasze grzechy, wyzwoliwszy nas od przekleństwa i mocy grzechu. Po zmartwychwstaniu zasiadł po prawicy Ojca i dana Mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Jest obrazem Boga niewidzialnego, ustanowionym przez Boga Panem i Chrystusem. Wywyższony przez Ojca jest odbiorcą naszej czci, uwielbienia i modlitw. Kościół oczekuje Jego powtórnego przyjścia w celu ustanowienia Bożego Królestwa. (Jana 1:14; 3:16; 6:57; 14:28; 1Kor. 11:3; 15:28; Hebr. 1:1-4; Jan 1:3; Fil. 2:5-11; Mat. 28:18; Dz.Ap. 2:36; 7:59,60; Obj. 5:13,14)

4. Duch Święty jest uosobieniem, usposobieniem, wpływem, mocą Boga oraz Chrystusa. Jest udzielany wierzącym w celu służenia Kościołowi (dary Ducha) oraz upodabnianiu się wierzących do Chrystusa (owoce Ducha). (Łuk. 24:49; Dz.Ap. 1:4,5; 1Kor. 2:11-16; Izaj. 11:2; 1Kor. 11:27-31; Rzym. 12:3-8; Ef. 4:8-13; Rzym. 8:29; 2Kor. 2:17,18; Gal. 5:22-25)

5. Człowiek dostępuje usprawiedliwienia z łaski Bożej, za darmo dzięki kosztownej krwi Syna Bożego przelanej na Golgocie. Dzieje się to jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło, po uznaniu przed Bogiem swego grzesznego stanu i po szczerym odwróceniu się od swoich grzechów. Wytrwanie w wierności Bogu aż do śmierci będzie nagrodzone życiem wiecznym. (Rzym. 5:1; Ef. 2:8,9; Marka 1:15; Jana 8:34)

6. Chrzest, przez  całkowite zanurzenie w wodzie, jest wyrazem świadomej decyzji wierzącej osoby o przyjęciu Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, tj. wyrzeczeniu się grzesznego życia, oddaniu siebie w ręce Boga i naśladowaniu Jezusa Chrystusa. (Dz.Ap. 8:26-40; Rzym. 6:3,4)

7. Każdy wierzący, który oddał swoje życie Bogu i poddał Jemu swoją wolę, otrzymuje Ducha Świętego, który uzdalnia go do prowadzenie nowego, świętego życia. (Rzym. 8:10-17; 2Tym. 1:7; Tyt. 3:5). Wierzymy w chrzest (napełnienie) Duchem Świętym, który jest impulsem i siłą  dla wierzących do pozytywnych zmian i owocnej służby dla Boga. (Ew. Mat. 3,11, Łk 11,13, 1 Kor. 12:13)

8. Wierzymy, że nagrodą dla wierzących jest wieczne życie, a ostateczną karą dla ludzi niezbawionych jest zatracenie opisywane w Piśmie Świętym jako druga śmierć, jezioro ognia i siarki, Gehenna (tłumaczona jako piekło). (Rzym 6:23; 1Mojż. 3:19; 1Kor. 3:17)

9. Uznajemy, że Bóg zaplanował czas Sądu Ostatecznego, który odbędzie się po zmartwychwstaniu. Umieszczamy go  w opisanym w Biblii Tysiącletnim Królestwem Chrystusa. Sąd Boży rozumiemy jako proces, karanie i wydanie wyroku. Wyrokiem Sądu Bożego człowiek może zostać ostatecznie zatracony lub nagrodzony życiem wiecznym. (Dz.Ap. 3:21; Mat 19:28; Jana 5:28,29; Izaj. 2:2-4; 11:1-11; 65:17-25)

10. Naszymi braćmi w Chrystusie są wszyscy, którzy żałują za swoje grzechy i odwracają się od nich, przyjmują Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, wierzą w Jego dzieło odkupienia oraz wydają owoce godne swojego nawrócenia. Dążymy do tego, by być jak najbliżej Prawdy – jest ona dla nas ważna i nie lekceważymy jej. Jesteśmy świadomi tego, że póki jesteśmy w ciele będą występować między nami różnice w poglądach i interpretacji Biblii. Dlatego wiara np. w trójjedyność Boga lub różne rozumienie kary wiecznej nie stanowią dla nas kryterium braterstwa. (Mat. 16:15-18; Marka 9:38-40; Rzym. 14:1-6)

Nauczanie

Jesteśmy wspólnotą w której za nauczanie odpowiedzialni są starsi zboru. W naszym zborze gościnnie usługują również zaprzyjaźnieni bracia należący do innych kościołów protestanckich. Za jedyny pewny i wystarczający fundament wiary, i zrozumienia uznajemy Słowo Boże, które też wspólnie studiujemy.

Pragniemy by każda służba, również i nauczania była prowadzona zgodnie z Bożym powołaniem i namaszczeniem Ducha Świętego. Modlimy się, aby Bóg ustanawiał i inspirował braci przemawiających, by przez wypowiadane słowa Bóg mógł nas przemieniać i uświęcać.

Po kazaniu jest krótki czas na zadanie pytań wykładowcy. Jeżeli temat wymaga dłuższej analizy, istnieje możliwość zorganizowania debaty bądź cyklu tematycznych badań Pisma Świętego – zgodnie z myślą Apostoła Pawła „Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie.” – Pierwszy list do Tesaloniczan 5:20 (BT).

Miłość do Chrystusa zachowuje nas w zdrowych braterskich relacjach, nawet w przypadku różnic w zrozumieniu, których pragniemy, by bylo jak najmniej.

Zauważamy, że wierni, gorliwi, szczerzy, pełni Ducha bracia i siostry znajdują się na całym świecie bez względu na przynależność kościelną i zrozumienie. Wierzymy jednak, że dobre zrozumienie nauk biblijnych i dróg Bożych jest jednym ze środków pomagającym nam naśladować Chrystusa, zgodnie ze słowami apostoła Pawła: „A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej.” – 1 List do Tymoteusza 1,5

Zajęcia z dziećmi

“Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże. “

Łuk 18,16-17

Dzieci są Bożym darem dla rodziców, darem, który rodzice chcą ofiarować Chrystusowi. Jako społeczność chcemy przekazywać dzieciom i młodzieży biblijne prawdy o Bogu, zbawieniu oraz o Bożych obietnicach dla życia każdego z nas. Prowadzimy dla dzieci i młodzieży zajęcia “szkółki biblijnej”. Podczas zajęć dzieci poznają historie biblijne, nauczanie Jezusa Chrystusa oraz uczą się, jak realizować je w codziennym życiu.

Zajęcia to również czas radosnego śpiewania, obowiązkowo z pokazywaniem, quizów i konkursów biblijnych oraz zawiązywania przyjaźni. Przygotowujemy również przedstawienia i teatrzyki, dzięki którym młodzież może wnieść swój wkład w życie społeczności.

Aktualnie prowadzimy zajęcia w grupie wiekowej 9-12 lat. Młodzież poznaje życie pierwszych chrześcijan na podstawie księgi Dziejów Apostolskich.

Zespół uwielbienia

Staramy się być ludźmi, których serca grają i śpiewają dla Pana w przenośni i dosłownie. Nabożeństwo rozpoczynamy częścią uwielbienia i modlitw. W zespole mamy pianino, perkusję, gitara akustyczna i basową, a czasem nawet saksofon lub flet.

Wielbiąc Boga śpiewem wyrażamy naszą wolność w Jezusie Chrystusie i wdzięczność za to, że Bóg obdarował nas wspaniałymi darami i obietnicami. Pragniemy by pieśń chwały była miłą wonnością dla Boga i jego syna Jezusa Chrystusa.

“Chwalić będę Pana, pókim żyw, Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę.”
Psalm 146:2

“A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im”
Dzieje Apost. 16:25

A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej.”
Ew. Mateusza 26:30

Jeżeli chcesz wspólnie z nami uwielbić Boga zapraszamy.

Poniżej kilka pieśni  nagranych na żywo podczas nabożeństwa

Pan wywyższony – pobierz
Mej duszy każdy lęk – pobierz
Mów do mnie mój Ojcze – pobierz
Jezus jest z nami tu – pobierz
Milczenie – pobierz

Ewangelizacja

Z niczym nie można porównać doniosłości i radości, jaką niesie ze sobą poznanie Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Będąc tej myśli pragniemy wypełniać słowa Jezusa „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody” Ew. Mateusza 28:19. Poznanie Boga i życie w społeczności z Jezusem jest najpiękniejszą rzeczą, jakiej człowiek może doświadczyć. Wyzwolenie od grzechów potrzebne jest każdemu człowiekowi do życia w pełni i życia na wieki. Do tego zachęcamy podczas wspólnego głoszenia Ewangelii.

“Rzekł  do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” Dzieje Apostolskie 1:7-8

Pragniemy wypełniać te słowa głosząc Dobrą Nowinę w różnych miejscach. Ewangelię głosimy poprzez muzykę, sztukę pantomimiczną oraz żywe Słowo. Z programem ewangelizacyjnym występujemy w ośrodkach leczenia uzależnień, więzieniach, szpitalach i innych miejscach.