Zbawiciel Pan Jezus

Jezus, któż o nim nie słyszał… Dla wielu jest tylko wybitną postacią historyczną. Dla innych treścią niektórych religijnych praktyk, jednak bez realnego wpływu na ich życie. Ale przecież On zmartwychwstał i żyje. Kim On jest dla Ciebie? Czy znasz Go osobiście? Czy doświadczasz codziennie Jego mocy? Czy wiesz, co mówi o Nim Słowo Boże?

Oto niektóre fragmenty z Nowego Testamentu, które szczególnie dotykają naszych serc:

Ewangelia Jana 14,6
Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ewangelia Jana 6,37
Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz.

Ewangelia Jana 1,12
Tym zaś, którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.

Ewangelia Jana 10,11
Ja jestem Dobry Pasterz. Dobry Pasterz życie swoje kładzie za owce.

List do Hebrajczyków 7,25
Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.

Ewangelia Jana 14,9
Kto mnie widział, widział Ojca.

Ewangelia Jana 14,23
Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.

1 List Jana 5,12.13
Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

Objawienie Jana 1,18
Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.

1 List do Koryntian 1,18 3
Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.

Dzieje Apostolskie 4:12
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Objawienie Jana 5,12
Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc, i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.


Zgodnie ze świadectwem tych słów wierzymy, że:

– śmierć Pana Jezusa Chrystusa zapewniła nam pojednanie z Bogiem
– zmartwychwstanie Chrystusa jest rękojmią naszego zmartwychwstania
– Pan Jezus Chrystus żyje, a Jego moc przemienia nasze życie
– tylko w Nim można odnaleźć Boga, bo właśnie w Nim w pełni objawił się Bóg

Tylko w Nim możesz rozpocząć nowe, zwycięskie życie, stając się umiłowanym dzieckiem Boga, oczyszczonym z wszelkich grzechów.